Quyển hóa đơn có nội dung in kim – keo đầu ( chi dùng cho loại in bằng các bon)

Xem tất cả 5 kết quả

Các bon 19×27, Mã: 01q/02q/03q (Limited)

450.0001.100.000

Hóa đơn bán lẻ mã 10q đến 200q (khổ A4, A5, 19×27)

380.0005.200.000

Hóa đơn Các bon 19×27, Mã 5q/ 10q/20q(top sales)

160.0001.250.000

Hóa đơn các bon 21×29.7, Mã 03q-200q

1.144.00011.000.000
Back to Top